علوم غریبه

* بر عالم عامل این علم لازم استکه؛ همیشه تطهیرو با وضو باشد.

* از کلام کذب، ناسزا وفحاشی با هرکس وهر کجا زبان خود را نگاهدارد.

* ازین علم جز در مسیر الهی و خیر قدم بر ندارد تا ازین علم نفع یابد.

* هر صفحه ای که ازجفر جامع امتزاج کند اگر صفحات آن ممدوح در هر خانه ای باشد اهل آن خانه از مرگ مفاجات و بلای آسمانی محفوظ باشد، و در آن خانه دزدی نخواهد شد. صاحب خانه نزد دیگران باعزت و مُوَقربود.

* در هر خانه ای که کتاب جفر باشد آنشخص همیشه بر مطالب دلی خود خواهد رسید، و هر کس این کتاب را در نزد خود نگاهدارد بشرط آنکه دو بند اول را نیز انجام دهد، که طهارت درون و برون است، آنشخص به مراد خود خواهد رسید.واین از مجربات است وهیچ شک و شبهه ای ندارد.

* هر کس که بیست و هشت حرف جزو جفر جامع را بنویسد و کتاب درست کرده در خانه خود نگاهدارد هرگز زوال و نقصان به دولت و حشمت آن خانه نرسد.

* هرکس صفحات کتاب جفرجامع را هر روز مطالعه نماید، ملازمت او در خدمت حضرت صاحب الزمان علیه و علی آبائه الطاهرین خواهد شد.

* هر کس برای هر امری، مکتوبات این کتاب را هر روز و از اول ورق تا آخر ورق بعد از نماز فجر مطالعه کند و این اسم را تا چهل روزهر روزبخواند و نظر خود را بر اوراق افکند ، پس چهل روز تمام نشده مطلب او هر چه باشد از پرده غیب برآید. و آن اسم مبارک اینست؛

 

             ( یا رَحمنَ کُلّ ِ شیَ ً وَ راحِمَهُ وَ رازقِهُ یا رَحمن )  

 

طریقه در علم جفر:

 

تمام علماء، این فن شریف را از جاهل و نا اهل پوشیده داشته اند ولی این عاصی بر آن شدم تا به تحریر آن اقدام نمایم و البته از صاحب علم خواهانم آنرا از دستبرد جاهلان، گمراهان و نا اهلان محفوظ بدارد. انشاء الله

 

علما جفر جواب را ازجفر جامع استخراج میکنند و آنرا جفر کبیر می گویند. و هرکس صاحب فهم و اهل باشد آنرا خوب خواهد فهمید.

بعضی اساتید می فرمایند؛ استخراج از جفر جامع تحریر کردن ابجد است.

ازبیست وهشت حروف ابجد، بیست وهشت جزو برحروف ابجد مقررکرده اند و هر حرفی از یک جزوی منسوبست ، وهر جزو آن بیست وهشت

صفحه است و در هر صفحه بیست و هشت سطر، و در هر سطری بیست و هشت خانه است. و در هر خانه چهار حرف دارد، و تمام صفحات هفتصد و هشتاد وچهار خانه حروف دارد. و تمام صفحات هفتصد وهشتاد وچهار خانه حرف دارد. و تقسیم بیست و هشت جزو بر سبعه سیاره است و هر سیاره از هر اقلیمی تعلق دارد، و از قیاس یک جزو یک اقلیم، وهرصفحهء یک شهر،

و هر یک سطر یک محله است، وهرخانه یک مکانیست ، ودر صفحهء اول

تا خانه اول جفر جامع چهار الف بدین ترتیب ( اااا) می باشد.

صفحه اول ، جزو اول، سطر اول، خانه اول (  اااا )

صفحه اول ، جزو اول، سطر اول، خانه دوم ( اااب)

    ٍ       ٍ        ٍ       ٍ       ٍ        ٍ       ٍ   سوم ( اااج)

    ٍ       ٍ        ٍ       ٍ       ٍ        ٍ       ٍ چهارم( ااا د)

 

و قس علیهذا تا خانه آخرکه چهارغین داردبه این نحو؛ (غ غ غ غ) و اگر کسی بخواهد که تمام جفر جامع را بنویسد باید که با احتیاط تمام بنویسد که در حروف غلطی نباشد و اگر یک حرف از حروف غلط باشد تمام غلط در می آید. و با این علم هیج کاری تمام نخواهد شد مگر آنکه با حضور قلب و توجّه تمام بنویسد و دل خود را پریشان و مشوش نکند.

 

قبل از انجام هر کار باید حروف ابجد را یاد بگیرید واگر یاد دارید مروری بر آن بنمایید. حروف ابجد کبیرکه به حروف جمل نیز مشهور است واعداد منتسب به آن بشرح زیر است.

ابجَد ، هَوَز، حُطی ، کَلَمَن ، سَعفَص ، قَرَشت ، ثخِذ ، ضَظِغ ؛

 

 

   ط

ح

ز

و

هـ 

د

ج

ب

ا

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

ص

ف

ع

س

ن

م

ل

ک

ی

90

80

70

60

50

40

30

20

10

 

ظ

ض

ذ

خ

ث

ت

ش

ر

ق

900

800

700

600

500

400

300

200

100

غ

1000

 

 

 

 

 

در بین این حروف برخی ملفوظی که تعداد آن سیزده حرف است. بعضی حروف مسروری و تعداد آن دوازده حرف است، وحروف مکتوبی که تعداد

آن سه حرف است و بشرح زیر بیان میشود.

 

حروف ملفوظی عبارتند از:

الف ، جیم ، دال ، کاف ، لام ، سین ، عین ، صاد ، شین ، ذال ، ضاد ، غین

 

حروف مسروری بشرح زیر است:

یا ، تا ، ثا، حا ، خا ، را ، زا ، طا ، ظا ، فا ، ها ، ما.

 

حروف مکتوبی عبارتست از:

واو، ی ، نون .

حروف اول ملفوظی را زُبَر گویند و باقی را بینه می گویند.

حروف اول مکتوبی را زُبَر گویند و باقی را بینه می نامند.

در حروف مسروری یک حرف اول زُبَر است و دومی بینه .

طریق نوشتن اینست. که حرف اول علامت صفحه، دوم علامت جزو، سوم علامت سطر،وچهارم علامت خانه است. و دراستخراج مطلب جزئی وکلی حضرت امیر علیه السلام می فرمایند؛ احوال را استخراج کنید و معلوم کنید و ببینید که در هر صفحه ای که احوال ماضی باشد، حرف اول ملفوظی و مکتوبی و مسروری آنرا جدا جدا بنویسید، یعنی ملفوظی جدا، مکتوبی جدا،

مسروری جدا، بنویسید و برابر او مکتوبی و مسروری نوشته یک سطر استخراج کنید، بعد اعراب دهید عبارت ماضی معلوم خواهد شد.

ودرهر سطری از جفر جامع اسم سائل باشد از آن خانه که در سطر اول است آن احوال ماضیست ، در هر سطری که نام باشد آن احوال حال است، وسطریکه زیر خانه است آن احوال مستقبل است.

 

طریقه دوم استخراج :

طریقه دیگر ازاستخراج اینست که تمام اعداد سؤال را جمع کنید واز حروف

بنا کنید، و چهار درجه حاصل نمایید؛ اول درجه احاد، دوم درجه عشرات ، سوم درجه مأت و چهارم درجه الوف. ازین چهار، حروف بنا کنید صفحه جفر جامع معلوم خواهد شد.

 بعضی اساتید میفرمایند؛ اول سؤال سائل را زمام کنید، یعنی تکسیر صدر و مؤخر تا زمام حاصل آید. بعدازین تمام حروف ملفوظی، مکتوبی ومسروری را جدا جدا بنویسید وامتزاج دهید تا هشت صفحه حاصل شود، وبعد اعدادش را جمع کنید ودراعداد اسم الله که شصت وشش است ضرب کنید،بعد حاصل ضرب را نصف نمایید، وآنقدریکه باقی ماند آن عدد را بر اعداد بسم الله الرحمن الرحیم ( هفتصدوهشتاد و شش) است تقسیم کنید هرچه باقی ماند آنرا به اعداد صفحه سائل جمع کنید و حاصل جمع را در صفحات جفر جامع به صورت عددی طولا ً از اول تا خانه هشتم به نور و فکر ببینید.، اگر اعداد خانه و اعداد مجموع مساوی باشند اعداد تمام سطر این خانه را حاصل کرده صفحه جفر جامع را کامل کنید وشمار عدد از این بیست و هشت خانه تقسیم کنید و بر خانه ای که منتهی شود آنرا جدا بنویسید و همینطور به اعتبار هر یک صفحه ای جدا بنویسید  و از ترکیب این صفحه چهار حروف برای هر خانه تا هشت صفحه بترتیب بنویسید ، تا اینکه طرح بیست و هشت عددی تمام شود واز حروف حاصل چهار قسم برابر کنید و هر یک قسمی به این ترتیب که بیان کردیم حروف را جدا جدا بنویسید مثلا ً حروف قسم اول را طرح (هفت ، هفت) کنید، بعد طرح (شش ، شش) بعد طرح ( پنج ، پنج) بعد طرح (چهار ، چهار) از اول تا آخر همینطور طرح کنید و هر چه از هر طرفی باقی ماند در آخر آنرا بنویسید یک سطر حاصل شود آنرا بنویسید ، مگر قسم اول و سوم حروف را که به حال خود بگذارید و حوف قسم دوم و چهارم را طرح (هفت ، هفت) کنید، باز طرح (سه ، سه) کنید،صدودوازده حرف استخراج خواهد شد . بعد جمع حروف را بیاورید بعد تکسیر و صدر مؤخر کنید به حکم خداوند جواب موافق مطلب نظما ً یا نثرا ً حاصل خواهد شد.

 

 

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ٦:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۸/٦
تگ ها : علوم غریبه