عدد روز طالع 1 سه شنبه برج حمل،ستاره مریخ(بهرام) 2 جمعه برج ثور،ستاره زهره(ناهید) 3 چهارشنبه برج جوزا، ستاره عطارد(تیر) 4 دوشنبه برج خرچنگ ، ستاره ماه 5 یک شنبه برج اسد، ستاره خورشید 6 چهارشنبه برج سنبله، ستاره عطارد(تیر) 7 جمعه برج میزان، ستاره زهره 8 سه شنبه برچ کژدم، ستاره مریخ 9 پنج شنبه برج قوس،ستاره مشتری 10 شنبه برج جدی، ستاره کیوان(زحل) 11 شنبه برج دلو، ستاره کیوان(زحل) 12 پنج شنبه برج حوت، ستاره مشتری

/ 0 نظر / 29 بازدید