انواع اعداد ابجدی

غیر از عدد مشهور کبیر ابجدی که از ۱ تا ۱۰۰۰ بترتیب آمده است و نیز وسیط ابجدی که از ۱ تا ۲۸ است انواع دیگری نیز وجود دارد که مشهورترین آنها اعداد فواصل الدور ثمره النور مشهور بحمل صغیر است (که در حقیقت همان ابجد کبیر است که طرح بروجی شده یعنی، ۱۲، ۱۲ طرح گشته و باقیمانده آن نوشته شده )

ا

ب

ج

د

ه

و

ز

ح

ط

ی

ک

ل

م

ن

س

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۸

۶

۴

۲

۱۲

غ

ف

ص

ق

ر

ش

ت

ث

خ

ذ

ض

ظ

غ۱۰

۸

۶

۴

۸

۱۲

۴

۸

۱۲

۴

۸

۱۲

۴برای آسانی می توان حروف همعدد را ترکیب کرد : بَن = ۲- دَمَقیذَع = ۴- ولص = ۶ – حکفرثض = ۸ – سشخط – ۱۲ .

(نوع دیگری نیز مشهور است که بابجد صغیر مشهور است ولی طرح فلکی یعنی ۹، ۹ طرح شده از ابجد کبیر بدین نحو:

ا

ب

ج

د

ه

و

ز

ح

ط

ی

ک

ل

م

ن

س

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱

۲

۳

۴

۵

۶

ع

ف

ص

ق

ر

ش

ت

ث

خ

ذ

ض

ظ

غ۷

۸

۹

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱که برای آسانی می توان حروف همعدد را ترکیب کرد که بوضع ایقغی درمی آید بدین نحو برای آسان شدن و حفظ کردن :

ایقغ = ۱ – بکر = ۲- جلش = ۳- دمت = ۴- هنث = ۵- وسخ = ۶- زعد = ۷- حفض = ۸ – طصظ= ۹ ).

دیگر عدد عناصر وسیط است که بعد از انیس القلوب از حضرت ادریس (ع) مروی است و مشهور است :

ا

ب

ج

د

ه

و

ز

ح

ط

ی

ک

ل

م

ن

س

۱

۲

۳

۴

۲

۴

۸

۱۶

۴

۸

۱۶

۳۲

۸

۱۶

۳۲

ع

ف

ص

ق

ر

ش

ت

ث

خ

ذ

ض

ظ

ع۶۴

۱۶

۳۲

۶۴

۱۲۸

۳۲

۶۴

۱۲۸

۲۵۶

۶۴

۱۲۸

۲۵۶

۵۱۲(برای آسانی حروف همعدد راترکیب می کنیم: به = ۲- دو ط = ۴- زیم = ۸- حکنف = ۱۶ – لسصش= ۳۲- عقتذ = ۶۴ – رثض ۱۲۸- خظ = ۲۵۶)

دیگر مثلث ابجدی است و از اخبار حضرت نبی مرویست و سبب و حول سعادت سرمدی و فتوحات احدی است:

ا

ب

ج

د

ه

و

ز

ح

ط

ی

ک

ل

م

ن

س

۳

۶

۱۲

۲۴

۶

۱۲

۲۴

۴۸

۱۲

۲۴

۴۸

۹۶

۱۹۲

۴۸

۹۶

ع

ف

ص

ق

ر

ش

ت

ث

خ

ذ

ض

ظ

ع۱۹۲

۴۸

۹۶

۱۹۲

۳۸۴

۹۶

۱۹۲

۳۸۴

۷۶۸

۱۹۶

۳۸۴

۷۶۸

۱۵۳۶(که برای آسانی حروف ترکیب می شوند= به = ۶- حوط = ۱۲ – رزیم = ۲۴- حکنف= ۴۸- لسصش = ۹۶ – عقتذ=۱۹۲- رثض = ۳۸۴- خظ= ۷۶۸).

دیگر عدد علویات است که از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام دانسته اند بدین نحو:

ا

ب

ج

د

ه

و

ز

ح

ط

ی

ک

ل

م

ن

س

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۳

۴

ع

ف

ص

ق

ر

ش

ت

ث

خ

ذ

ض

ظ

ع۵

۶

۷

۴

۵

۶

۷

۵

۶

۷

۶

۷

۷(بنحو ترکیب = سج=۲- جطی = ۳- دیسق = ۴- هکعرث = ۵- ولفشخض = ۶- زمص تذظغ=۷)

و دیگر عدد مختار آنحضرت است علیه السلام که در هر امری بدان مواظبت
میفرموده اند:

ا

ب

/ 0 نظر / 9 بازدید