ابتدا انگشتان دو دست را مشت کرده،سپس از دست راست از انگشت شست شروع به گفتن حروف :کهیعص میکنیم به ترتیب زیر و انگشنان را یکی یکی باز میکنیم:کاف - ها - یا - عین - صاد
و بعد از دست چپ از انگشت کوچک شروع به گفتن حروف :حمعسق میکنیم به ترتیب زیر و انگشنان را یکی یکی باز میکنیم:حا - میم - عین - سین - قاف
سپس که انگشتان و هر دو مشت کاملا باز شد هر دو دست را به حالتی که چیزی را به سمت کسی پرتاب میکنیم هر دو دست را مشت کرده و به سمت شخص مورد نظر گرفته و مشت دست راست را به سمت شخص مورد نظر پرتاب کرده و با صدای محکم میگوییم :"کَفَیتُ کَفَینا" و همین کار را برای دست چپ انجام داده و میگوییم:"حَمَیتُ حَمَینا".

/ 0 نظر / 78 بازدید