انواع اعداد ایقغی

بعضی برآنند که کتاب جفر جامع ترتیب ایقغ نوشته اند بدین صورت :

ا

ی

ق

غ

ب

ک

ر

ج

ل

ش

د

م

ت

ه

ن

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

ث

و

س

خ

ز

ع

ذ

ح

ف

ض

ط

ص

ظ۷۰

۸۰

۹۰

۱۰۰

۲۰۰

۳۰۰

۴۰۰

۵۰۰

۶۰۰

۷۰۰

۸۰۰

۹۰۰

۱۰۰۰و دیگر شیخ نفیس الدین مغربی در کتاب غایت الامانی آورده که حقتعالی بحضرت شیث (ع) وحی کرد که اعداد کلمات و اسماء طیبات را بدین عدد فرایگر که قرب یابی و این عدد مشتهر باعداد شیث است :

ا

ی

ق

غ

ب

ک

ر

ج

ل

ش

د

م

ت

ه

ن

۱

۳

۶

۱۰

۱۵

۲۱

۲۸

۳۶

۴۵

۵۵

۶۶

۷۸

۹۱

۱۰۵

۱۲۰

ث

و

س

خ

ز

ع

ذ

ح

ف

ض

ط

ص

ظ۱۳۶

۱۵۳

۱۷۱

۱۹۰

۲۱۰

۲۳۱

۲۵۳

۲۷۶

۳۰۰

۳۲۵

۳۵۱

۳۷۸

۴۰۶و دیگر ابوالصلاح اخبار عددی کرده که از حروف ایقغ هفتصد دلی که این اعداد اخبار ایشان بود، و گویند یوشع بن نون (ع) اعداد اسماء و کلمات را بر این عدد اختیار کرده اند بغایت مستحسن است:


ا

ی

ق

غ

ب

ک

ر

ج

ل

ش

د

م

ت

ه

ن

۱

۱۱

۱۱۱

۱۱۱

۲

۲۲

۲۲۲

۳

۳۳

۳۳۳

۴

۴۴

۴۴۴

۵

۵۵

ث

و

س

خ

ز

ع

ذ

ح

ف

ض

ط

ص

ظ۵۵۵

۶

۶۶

۶۶

۷

۷۷

۷۷۷

۸

۸۸

۸۸۸

۹

۹۹

۹۹۹

انواع اعداد اهطمی

در معالم الشریر در میان حفر الکبیر آورده که در ارکان عرش مجید صور اینحروف منقوش است و هر یک از این حروف ظروف سرایر و صنوف ضمایر است و در وایت آمده که لکل حرف من الحروف الاهطم اسم من اسماء الاعظم و این اعداد را حضرت موسی کلیم الله از حضرت خضر (ع) تعلیم گرفته و قرائت برای عدد سبب دفع بینات و آفات است و هیچ درمانده بدین عدد دعا نخواند الا که اجابت یافته و بر این عدد بسیار فایده است:

ا

هـ

ط

م

ف

ش

ذ

ب

و

ی

ن

ش

ت

ض

ج

۱

۲

۴

۸

۱۶

۳۲

۶۴

۲

۴

۸

۱۶

۳۲

۶۴

۱۲۸

۴

ز

ک

س

ق

ث

ظ

د

ح

ل

ع

ر

خ

غ۸

۱۶

۳۲

۶۴

۱۲۸

۲۵۱

۸

۱۶

۳۲

۶۴

۱۲۸

۲۰۱

۵۱۲(بنحو ترکیب همعدد- هب = ۲- طوج = ۴ – میزد = ۸- فنکح = ۱۶- شصسل = ۳۲- ذتقع = ۱۴ – ضش= ۱۲۸- ظخ = ۲۵۶- )

دیگر عدد عنصر صغیر است و این عدد بوضع فیثاغورث حکیم است وگویند که : آصف بن برخیا اسم اعظم باریتعالی را بدین عدد خوانده و عرش بلقیس ملکه سبا را از شهر سبا بحضرت سلیمان (ع) آورده است.

ا

هـ

ط

م

ف

ش

ذ

ب

و

ی

ن

ش

ت

ض

ج

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۳

ز

ک

س

ق

ث

ظ

د

ح

ل

ع

ر

خ

غ۴

۵

۶

۷

۸

۹

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰
دیگر مثلثه اهطمی است و این عدد مشهور است باسم دانیال نبی (ع) و گویند بوحی بدانیال (ع) فرود آمد و تلاوت اسماء الهی و کلمات آن بر این عدد سریع الاجابت است و حروف و اعداد او اینست :

ا

هـ

ط

/ 0 نظر / 19 بازدید