تشخیص هاله ی نورانی

عده ای از مردم پی می برند که ناخودآگاه می توانند هاله ها را ببینند ، اما بیشتر آنان باید یاد بگیرند که چگونه دید خود را برای مشاهده ی هاله تقویت کنند . در کلاسهای روحی متوجه شدم که چقدر بهتر است شاگردان یاد بگیرند قبلاز اینکه هاله راببینید ، آن را احساس کنید .
شما کسی را لازم دارید که با او تمرین کنید و برای این کار کسی به خواهان دستیابی به مهارتهای روحی باشد ، ارجح است تمرین با افرادی که به وجود آئورا اعتقاد ندارند وقت تلف کردن است. آنان بسرعت حوصله ی شما را سر می برند و منفی بافی شان اثر معکوس بر روی شما دارد . کسی راانتخاب کنید که دیدگاهی مثبت و به دور از تعصب داشته باشد . من متوجه شده ام که دوست بهتر از افراد خانواده است زیرا اعضای خانواده گاهی این کار را بیشتر بر حسب وظیفه انجام می دهند تا خواسته ی قبلی عده ای از مردم می گویند دیدن هاله ی زنان آسانتر از دیدن هاله ی مردان است . البته من خودم متوجه این مطلب نشده ام و چنین احساسی هم ندارم ، اما مهمترین مساله برای دیدن هاله این است که شما فردی را انتخاب کنید که دوستش دارید وضمن منطقی بودن حساس هم هست.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید