اسامی بعضی از قبایل جن (بنى القماقم ، بنى النعمان ، بنى قیعان ، بنى دهمان ، بنى غیلان )
(الشماشقة الغاوون ، الطماطمة از نژاد ابلیس)
الدناهشة/سکان المزابل / سکان الخرابات /بنى الاحمر
قبایل بسیار بزرگ انها باسم میمون ابانوخ ومیمون السحابى ومیمون السیاف ومیمون الغواص ومیمون الغمامى ومیمون الطراق ومیمون الاسود ومیمون ابن سلیط ومیمون الخطاف الملک الابیض زوبعة

فرزندان انها( مازر ، کمطم ، قسورة ، طیکل )
البته 49 قبیله دیگر م موجود هستند که بسیار قوی هستند و در شامات و یمن و مصر وعراق ودر دیگر کشور ها هستند
و حالا ملوک 7 گانه روزها که هر روزی متعلق به ملکی هست الملک عبد الله المذهب /الملک ابا محرز الاحمر/الملک برقان ابا العجائب/الملک شمهورش/الملک الابیض/الملک میمون ابانوخ

حالا ملوک علوی ایه های قرانی

عبد الله ، عبد القدوس ، عبد الواحد ، عبد الرحمن
سید عبد الکریم/
قاصف وناصف وساهف وداقف
سعصیائیل ، ومهیائیل ملک زمین /حیائیل و صهیائیل ملکباد/طوطیائیل و دریائیل ملک دریا/ملک حاکم
صلهکفیائیل وهم هلال وهیاکل و کهیال/خدام اسم الله ( لطیف )

عبد البارئ و عبد اللطیف و عبد الفتاح و شعاع و نور و صالح

شعضوض وحقیال
خدام سوره جن

ابویوسف/الملک طارش /الملک ابادیباج/الشیخ على ابو الشرامیط/ابى یزید الحکیم که حاکم کوه قاف/الحکیم فقطش و الحکیم یوناس

اسما جن یهودی و شیاطین

الاسد الغضوب : ملقب بابو العهود شیطانی که برای بغض و عداوت بین زوجین و انواع سحر ازش استفاده میشه
الملک زنقط /القط الاسود مشهور به ظام/عون شدید از اعوان الملک میمون ابانوخ که اینها از سلیمان اطاعت کردن و برای ابطال سحر از راه دور از ان استفاده میکنند

جن مسیحی که در نماز صبح جمعه ظاهر میشه(خربط ابن زخبیلة بنت الملک الاحمر)

طلمش جن مسیحی برای صرع و اخراج جن

اسامی شیاطین

عزازیر شیطان حمام و جاهای نجس و کثیف/ زیتون شیطان حمام / ساروخ/ دنهش/ بنات ابلیس/ ذات المحاسن/ عائنة / نائلة ام الشعور المائلة / بنات الخناس/ ناصور / میمون النکاح/ سنجاب ابن البواب / زعزوع
این اسامی شیاطین هر کدوم کارهای زیادی رو انجام میدهند

/ 0 نظر / 90 بازدید