فوائد و کاربردهای خلسه

خلسه از مباحث پایه و بیسیک در متافیزیک هست به لحاظ اینکه تمام کارهای متافیزیکی باید در خلسه صورت گیرد و اگر در خلسه انجام شود میزان موفقیت آن فوق العاده افزایش پیدا می کند بخصوص کارهای عملی و تکنیک های کاربردی در متافیزیک حتماً باید در حالت خلسه انجام شود مضاف بر این در حالت خلسه می شود ، تواناییهای انسانرا چه توانائیهای جسمی, حسی و ذهنی را کاتالیزه و هدایت کرد آن سمت مثبتی که مدنظر ما هست همچنین در خلسه هماهنگی بین جسم و ذهن افزایش پیدا می کند به گونه ای که جسم و ذهن از این حالت دوگانگی به یک حالت وحدت می رسند و در هماهنگی کامل باهم قرار می گیرند افزایش تلقین پذیری یکی از فوائد دیگر خلسه هست. تا‌ آنجا که متوجه خواهید شد که تلقین چقدر در زندگی و کارها اثرگذار است.
در خلسه قدرت تلقین پذیری انسان بسیار افزایش پیدا می کند که از این حالت می شود حداکثر حسن استفاده را برای تغییر شخصی در جهت مثبت استفاده کرد. برخی اعتقاد دارند که خلسه خودش فی نفسه فوائدی دارد یعنی همین که انسان در خلسه فرو رود این فوائد نصیبش خواهد شد .
برخی متعتقدند که خلسه فی نفسه فایده ندارد بلکه آن کارهایی که در خلسه انجام می شود مثل همان تلقین هایی که صورت می گیرد موجب ایجاد همان فوائد و محاسن خواهد شد و برخی هم معتقد هستند که فوائد خلسه ترکبیی از هردو حالت هستند برخی معتقد هستند که خلسه انواع مختلفی دارد و عده ای هم اعتقاد دارند که خلسه,‌ خلسه هست و قابل تقسیم بندی نیست در هر شکل آنهایی که خلسه را تقسیم بندی می کنند با توجه به مسائل مختلف این تقسیم بندی را انجام می دهند .

 

/ 0 نظر / 15 بازدید