گویند تعبیر خواب به روش قرآن مجید به این طریق است که هرگاه کسی خوابی بیند و تعبیر آن را نداند باید ملاحظه کند که چند روز از ماه قمری گذشته است و به عدد روزها از ابتدای قرآن سوره ها را بشمارد و به هر سوره ای که رسید به عدد آن روز آیه ها بشمارد و آن آیه تعبیر خواب اوست البته در تفسیر آن باید تامل کرد.

 

اول ماه

صحت ندارد

شانزدهم

صحیح است

دوم

تعبیرش عکس است

هفدهم

صحیح است تعویق

سوم

صحت دارد

هیجدهم

صحت دارد

چهارم

تعویق

نوزدهم

تعبیرش عکس است

پنجم

صحیح است

بیستم

تعبیرش عکس است

ششم

تعویق

بیست و یکم

صحیح است

هفتم

خلافی ندارد

بیست و دوم

صحت ندارد

هشتم

صحیح است

بیست و سوم

صحیح است

نهم

خلافی ندارد

بیست و چهارم

صحت ندارد

دهم

صحیح است

بیست و پنجم

بسیار خوب است

یازدهم

تعبیرش عکس است

بیست و ششم

صحت ندارد

دوازدهم

صحت ندارد

بیست و هفتم

بر عکس است

سیزدهم

صحیح است

بیست و هشتم

بر عکس است

چهاردهم

تعویق

بیست و نهم

بر عکس است

پانزدهم

صحیح است تعویق

سی ام

صحت ندارد

 

/ 1 نظر / 36 بازدید
علی اکبر

جالب بود اما اگر یکم دقت کنید با این روش کمتر از 28 سوره از قران برای تعبیر بکار می روند و فقط ایه های مشخصی؟؟؟ سلامت، شاد و پیروز باشید