دانستن احوال غایب

برای دانستن احوال غائب این مربع را رسم می کنید. سپس بعد از حمد و صلواة بر حضرت محمد مصطفی صل الله علیه و آله انگشت را بر روی یکی از خانه های جدول بگذارید.

2 7 6
9 5 1
4 3 8
4 یا 6: بر خواهد گشت.
2 یا 8: برگشتنش طولانی خواهد شد.
3 یا 7: چیزی برایت ارسال خواهد کرد.
5 یا 9 یا 1: در مسیر بازگشت است و بزودی خواهد رسید.
/ 0 نظر / 92 بازدید