طریقه استفاده از اسماء الهی

بنقل از کتاب گوهر شبچراع ص ۵۰ نوشته : گویند جناب محمد حنیفه (رض) از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام نقل اعداد اجزای جفری که بحسب تعداد حروف ابجد است و از ۲۸ در نگذرد نموده و اینکه مردمان در تعیین اسماء سرگردانند واین قدر درنیافته‎اند  که وضع عدد حروف همان عدد اوست . بحسب ترتیب ابجدی و ابثتی و ایقغی و اهطمی و گفته شخصی از امیرالمؤمنین علیه السلام سؤال کرد که من می خواهم که اسمی از اسماء الهی را دعوت کنم تعداد عدد آنرا نمیدانم. فرمود: نظر کن که هر حرف او از چندم مرتبه است از حروف ابجدی، مراتب او را جمع کن تا عدد دعوت را دریابی و بعضی از اولیاء دین این عدد را وسیط ابجدی خوانند (مثلاً علی بحساب عدد وسیط ابجدی ۳۸ می شود و الله ۳۰ می گردد)وسیط ابجدی و ابتثی و ایقغی و اهطمی

ترتیب

ابجدی

ابتثی

ایقغی

اهطمی

۱

ا

ا

ا

ا

۲

ب

ب

ی

هـ

۳

ج

ت

ق

ط

۴

د

ث

غ

م

۵

هـ

ج

ب

ف

۶

و

ح

ک

ش

۷

ز

خ

ر

ذ

۸

ح

د

ح

ب

۹

ط

ذ

ل

و

۱۰

ی

ر

ش

ی

۱۱

ک

ز

د

ن

۱۲

ل

س

م

ص

۱۳

م

ش

ت

ت

۱۴

ن

ص

هـ

ج

ترتیب

ابجدی

ابتثی

ایقغی

اهطمی

۱۵

س

ض

ن

ج

۱۶

ع

ط

ث

ز

۱۷

ف

ظ

و

ک

۱۸

ص

ع

س

س

۱۹

ق

غ

خ

ق

۲۰

ر

ف

ز

ث

۲۱

ش

ق

ع

ظ

۲۲

ت

ک

ذ

ذ

۲۳

ث

ل

ح

ح

۲۴

خ

م

ف

ل

۲۵

ذ

ن

ض

غ

۲۶

ض

هـ

ط

ر

۲۷

ظ

و

ص

خ

۲۸

ع

ی

ظ

غ

کبیر ابجدی و ابتثی و ایقغی و اهطمی

ترتیب

ابجدی

ابتثی

ایقغی

اهطمی

۱

ا

ا

ا

ا

۲

ب

ب

ی

هـ

۳

ج

ت

ق

ط

۴

د

ث

غ

م

۵

هـ

ج

ب

ف

۶

و

ح

ک

ش

۷

ز

خ

ر

ذ

۸

ح

د

ح

ب

۹

ط

ذ

ل

و

۱۰

ی

ر

ش

ی

۲۰

ک

ز

د

ن

۳۰

ل

س

م

ص

۴۰

م

ش

ت

ت

۵۰

ن

ص

هـ

ج

ترتیب

ابجدی

ابتثی

ایقغی

اهطمی

۶۰

س

ض

ن

ج

۷۰

ع

ط

ث

ز

۸۰

ف

ظ

و

ک

۹۰

ص

ع

س

س

۱۰۰

ق

غ

خ

ق

۲۰۰

ر

ف

ز

ث

۳۰۰

ش

ق

ع

ظ

۴۰۰

ت

ک

ذ

ذ

۵۰۰

ث

ل

ح

ح

۶۰۰

خ

م

ف

ل

۷۰۰

ذ

ن

ض

غ

۸۰۰

ض

هـ

ط

ر

۹۰۰

ظ

و

ص

خ

۱۰۰۰

ع

ی

ظ

غ

طرح فلکی ابجدی بنحو القغی

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

ا

ب

ج

د

هـ

و

ز

ح

ط

ی

ک

ل

م

ن

س

ع

ف

ص

ق

ر

ش

ت

ث

خ

ذ

ض

ظ

غ

طرح عنصری ابجدی

۱

۲

۳

۴

ا

ب

ج

د

هـ

و

ز

/ 0 نظر / 24 بازدید