اندازه گیری آرامش ذهن ما تا حد زیادی با مقدار زمانی که می توانیم در لحظه حاضرزندگی کنیم مشخص میشود. بدون توجه به اینکه دیروز یا سال گذشته چه اتفاقی افتادهو فردا ممکنست چه اتفاقی بیفتد یا نیفتد،

لحظه حاضر نقطه ایست که در آن قراردارید.همیشه!

بدون تردید، بسیاری از ما به هنر روان رنجوری که عبارتست از: "هدر دادن مقدار زیادیاز عمر مان به نگران بودن درباره چیزهای گوناگون" آراسته ایم!  ما اجازه میدهیم کهمشکلات گذشته و نگرانیهای آینده بر لحظات کنونی ما چیره شوند، به حدّی که بهاضطراب، سرخوردگی، افسردگی و نومیدی میرسیم. از سوی دیگر ما رضامندی، اولویتهایتعیین شده، و شادی خود را به تعویق می اندازیم و اغلب خود را متقاعد میکنیم کهاوضاع «روزی» بهتر از امروز خواهد شد. دوستی می گفت«زندگی آن چیزیست که وقتیما مشغول برنامه ریزی های دیگر هستیم اتفاق می افتد. » وقتیکه ما مشغول برنامهریزی «برنامه های دیگر» هستیم، بچه های ما بزرگ میشوند، اشخاصی که دوست داریم ازاطرافمان پراکنده میشوند و میمیرند، بدنهای ما از قواره خارج میشوند و رؤیاهایما از دست میروند. خلاصه اینکه ما فرصت لذت بردن از زندگی را از دست میدهیم.

بسیاری از مردم طوری زندگی میکنند که گویی زندگی تمرین نهایی نمایشی برایتاریخی در آینده است.

زندگی این نیست.

در حقیقت، برای هیچ کس تضمینی وجود ندارد کهفردا اینجا باشد. "حال"، تنها زمانیست که داریم و تنها زمانیست که روی آن کنترلداریم. وقتیکه توجه ما به زمان حال است، ترس را از ذهنمان دور میکنیم. "ترس" ونگرانی معمولاً درباره حوادثی است که امکان دارد در آینده روی دهد: نداشتن پولکافی ، مشکلاتی که برای فرزندانمان پیش خواهد آمد ، پیر شدن ، مردن و ...

برای مبارزه با ترس، بهترین راهبرد آن است که یاد بگیرید توجه تان را به زمانحال معطوف کنید.

 تمرین کنید که توجه تان در اینجا و در زمان حال باشد. زیراتلاشهایتان بهره زیادی در بر خواهد داشت.

 

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید