اعداد حروف ابجد «دیقغ»

شیخ زین الدین جذری در مسالک نقل کرده از حضرت ابی عبدالله جعفر بن محمدالصادق علیه السلام که درخواست کردم از آنحضرت که تعلیم کند مرا اسماء عظام باریتعالی را گفت :

بدانکه همة  اسماء الهی عظام است و نقصان در اسماء او نیست لیکن باید بعدد فرا گرفت گفتم روحی فداک آنعدد کدام است؟ آنحضرت فرمود که حروف را بر این وجه عدد بگیر و آن اینست:

ا ی ق غ – ب ک ر – ج ل ش – د م ت – هـ ن ث -

۱-۱۰-۱۰۰-۱۰۰-۲-۲-۲۰۰   – ۳- ۳۰۰- ۴- ۴۰۰ – ۵ – ۵۰۰ – ۵۰۰۰

و س خ – ز ع ذ – ح ف ض – ط ص ظ

۶ – ۶۰ – ۶۰۰ – ۷ – ۷۰ – ۷۰۰ – ۸ – ۸۰ – ۸۰۰ – ۹ – ۹۰ – ۹۰۰

که همان اعداد ابجد مشهور است که اگر آن را طرح ۹ ، ۹  نمائیم بصورت زیر درمی آید.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

ا

ی

ق

غ

ب

ک

ر

ج

ل

ش

د

م

ت

هـ

ن

ث

و

س

خ

ز

ع

ذ

ح

ف

ض

ط

ص

ظ

و نیز در گوهر شبچراع و جواهرالاسلام از ذخائر الاسماء بنقل از جناب محمد حنفه (رض) از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام منقول است که :

بجهت قضای حوائع اسماء الهی را باین عدد که در تحت هر حرف مرقوم می شود و باید خواند (این اعداد را اجزای جفری و عدد وسیط ابجدی یا ابجد وضعی نیز دانسته اند) :

ا

ب

ج

د

هـ

و

ز

ح

ط

ی

ک

ل

م

ن

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

س

ع

ف

ص

ق

ر

ش

ت

ث

خ

ذ

ض

ظ

ع

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

۲۳

۲۴

۲۵

۲۶

۲۷

۲۸

که اگر اینا را طرح ۹، ۹ نمائیم نظیر آنچه در طرح بالا آورده ایم می شود.


/ 0 نظر / 8 بازدید