آیا کسی را میشناسید که لحظهی مرگ را تجربه کرده باشد؟ اکثر گزارشات از تجربهی لحظهی نزدیک به مرگ یکسان به نظر میرسند: یک نورسفید مطبوع، تکرار و به یادآوری خاطرات. اما اکنون دانشمندان در صددند تعریف دقیقی از مرگ بهدست آورده و بیابند که واقعا" هنگامی که شخصی در آستانهی مرگ قرار میگیرد چه اتفاقی برای مغز، هوشیاری و آگاهیاش میافتد. به همین منظور در تحقیق جدیدی به نام اویر پزشکان، بیمارانی که به مرحلهی ایست قلبی میرسند را تحت مطالعه قرار خواهند داد
رئیس تحقیقات، دکتر سم پارینا از دانشگاهی در انگلستان، گفت: تمام برداشتها از مرگ حاکی از این است که مرگ یک لحظهی خاص نیست، فرآیندی است که طی آن قلب از تپش میایستد، ریهها از کار افتاده و عملکرد مغز متوقف میشود. یعنی شرایط پزشکی که از آن تحت عنوان ایست قلبی یاد شده و از نظر بیولوژیکی با مرگ بالینی مترادف است
سالهای بسیاری است که دانشمندان برای تعریف مرگ کوشش میکنند تا بتوانند تعیین کنند چه وقت مرگ دقیق و کامل اتفاق میافتد. امروزه اکثر پزشکان به مرگ، به جای یک اتفاق، به عنوان یک فرآیند مینگرند. یعنی زمانی شخص میمیرد که نفس نکشد، ضربان قلبش بایستد و فعالیت مغزیش متوقف شود. ایست قلبی شرایطی است که این ۳ معیار مرگ در آن وجود دارد و دورهی زمانی را طی میکند که ممکن است از چند ثانیه تا ۱ ساعت یا بیشتر ادامه پیدا کند که طی آن امکان دارد تلاشهای پزشکی اورژانس موفقیتآمیز بوده و قلب مجددا" شروع به تپیدن کرده و فرآیند مرگ برای مدتی به تأخیر بیفتد. حسی که برخی افراد در ایست قلبی تجربه میکنند دیدگاهی منحصر به فرد است و حسی است که همهی انسانها در طول فرآیند مرگ آن را تجربه خواهند کرد
تحقیقات قبلی نشان دادهاند که حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از کسانی که بعد از ایست قلبی زنده ماندهاند مواردی نظیر: به یادآوری دقیق و روشن خاطرات، فرآیند فکری کامل و حتی برگشت جزئی وقایع هنگام مواجه شدن با لحظهی نزدیک به مرگ را گزارش میدهند. یکی از تحقیقات نشان داد کسانی که هنگام تجربهی لحظهی مرگ احساساتی آرام داشتند، نوری روشن را دیدهاند یا تجربهی جدا شدن از بدن را دارند، در حالت طبیعی در جداسازی خواب از بیداری با مشکل مواجه بوده و هم قبل از این تجربه و هم بعد از آن نشانههایی از مرحلهی رم خواب در زمان بیداری در آنها دیده میشود حرکت سریع چشم مخصوصا" هنگام خواب عمیق است
محققان در تلاشند تا بدانند هنگامی که بدن شخص شروع به از کار افتادن میکند چه اتفاقی برای مغز میافتد. آیا انسانها هنگام ایست قلبی قادر به دیدن یا شنیدن هستند؟ هنگام ایست قلبی یا جدا شدن از بدن دقیقا" چه اتفاقی میافتد؟ خبر آغاز این تحقیق در روز ۱۱ سپتامبر در یک کنفرانس بینالمللی اعلام شد

/ 0 نظر / 41 بازدید