آموزش جفر جامع و نور لامع :

هر چند این علم شریف را قواعد بسیاری است و طرق بیشماری و هر کدام از صاحبان این فن بطوری خاص طی طریق فرموده و راهی به آن یافته اند و جمع بسیاری هم به دروغ مدعّی داشتن این علم بوده و هستند و اوراق پاره های زیادی از خود بساختگی انتشار داده و موجبات سرگردانی  بسیاری شده اندکه کمتر ضرر آن بیهوده  وقت گذرانیدن بوده و هست و ازاینباب مسئولیت عظیمی گردن گیر آنها است لکن اصل این علم بر مبنای صحیحی است که بسیاری از بزرگان به آن دست یافته و از جهت اینکه مبادا موجب اختلال نظام و ملعبه عوام گردد طریقه اخذ مستحصله آنرا مخفی داشته تا دستاویز اشخاص نا لایق نگردد زیرا که ارباب طمع بسیار و در طریق جهالت رهسپارند از این راه بحکم المرء عدوّ لما جهله با کسانی که سالک این طریقند بجرم آنکه به آنها تعلیم داده نمی شود صاحبان این علم را هدف یاوه گویی و انتقاد خود قرار می دهند بهر کیفیتی که باشد . آری دشمن طاووس پروبال اواست . حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در جواب استعلام معاویه از آنحضرت میفرماید ” ان الحکم کتموها لکیلا یتلاعب به الناس ” یعنی حکما کتمان کردند آنرا تا مردمان با آن بازی نکنند در هر حال مصنف و مؤلف در نظر گرفتم قاعده مضبوطه ای را که نتیجه زحمات چندین ساله اینجانب است که بر اساس محکم علمی استوارد و دو تا چهارتا در اینباب از خود در صفحه روزگار بیاد گار گذارم هر چند بر خلاف روّیه گذشتگان باشد و آن قاعده اتصالات است که در تشریح وتوضیح آن احدی بر من سبقت نگرفته و بی پرده سخن نگفته چنانچه اشخاص مبتدی هم که فی الجمله ارتباطی دارند این معنی را تصدیق خواهند کرد ولیکن پس از مطالعه و بررسی کردن آنچه که دراین کتاب مینویسم اکنون شرح و بیان قاعده شریفه را که مشتمل است بر چهار مقدمه و دو باب و یکخاتمه بمعرض عرض علاقه مندان میگذارم .(از دستخط های مرحوم آیت الله میلانی رحمت الله علیه که مدتها روی این نوع جفر کار کرده اند <نگارنده سایت> )

غرض نقشی است کز ما باز ماند                              که هستی را نمیبینم بقائی

مقدمه اولی

بدانکه جفردر زبان اهل فن علمی است که بآن شناخته میشود اتصالات حروف ابجدی بیست و هشت گانه بیکدیگر برای تحصیل ثمرات مجهوله و فائده آن دانستن وقایع و حوادث مجهوله و امور مبهمه است از گذشته و حال و آینده که آنهاحاصل نمی شود مگر به دانستن احکام اتصالات حروف بیکدیگر و موضوع آن حروف بیست و هشتگانه ابجدی است.

مقدمه ثانیة

اتصالاتیکه در این علم باید دانست و هنگام عمل بکار برد بر سه قسم است :

اوّل : اتصّال کلی جامع – دوّم : اتصال عنصری  – سوم :اتصال مرتبه ای

اتصال در سه فصل بیان خواهد شد .

فصل اول:

اتصال کلی جامع آنستکه حروف بیست وهشت گانه ای که بیکدیگر اتصال پیدا میکنند مشتمل میشوند بر هفتصدو هشتاد وچهار صورت که از ضرب بیست وهشت در بیست و هشت حاصل میشوند زیرا که حروف ابجد بیست و هشت میباشند و هر یک از آنها بیست وهشت قسم اتصال میکند لهذا از ضرب بیست وهشت در خود حاصل ضرب هفتصد وهشتاد وچهار میشود وبهمین جهت است که این اتصال را اتصال کلی جامع میگویند- برای اینکه عدد آن معلوم باشد و هنگام عمل معطل نمائی بجدول زیر نظر نما:


ا

ب

ج

د

ه

و

ز

ح

۲۸

۵۶

۸۴

۱۱۲

۱۴۰

۱۶۸

۱۹۶

۲۲۴

ط

ی

ک

ل

م

ن

س

ع

۲۵۲

۲۸۰

۳۰۸

۳۳۶

۳۶۴

۳۹۲

۴۲۰

۴۴۸

ف

ص

ق

ر

ش

ت

ث

خ

۴۷۶

۵۰۴

۵۳۲

۵۶۰

۵۸۸

۶۱۶

۶۴۴

۶۷۲


ذ

ض

ظ

غ


۷۰۰

۷۲۸

۷۵۶

۷۸۴

و نیز برای سهولت در عمل جدول طرح درجی اتصال کلی را نوشتم تا واضح باشد

ا

ب

ج

د

ه

و

ز

ح

ط

ی

۲۸

۲۶

۲۴

۲۲

۲۰

۱۸

۱۶

۱۴

۱۲

۱۰

ک

ل

م

ن

س

ع

ف

ص

ق

ر

۸

۶

۴

۲

۳۰

۲۸

۲۶

۲۴

۲۲

۲۰


ش

ت

ث

خ

ذ

ض

ظ

غ


۱۸

۱۶

۱۴

۱۲

۱۰

۸

۶۰

۴

اتصال کلی دو طرح دارد یکی طرح درجی یکی طرح منازلی چنانچه شرح داد ه خواهد شد برای سهولت و آسانی عمل جدول طرح منازلی هم شرح داده میشود در نظر بگیرید:جدول طرح منازلی

ا

ب

ج

د

ه

و

ز

ح

ط

ی

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

ک

ل

م

ن

س

ع

ف

ص

ق

ر

۲۰

۲

۱۲

۲۲

۴

۱۴

۲۴

۶

۱۶

۴

ش

ت

ث

خ

ذ

ض

ظ

غ


۲۰

۸

۲۴

۱۲

۲۸

۱۶

۴

۲۰

این دائره و دائره های پشت این صفحه در اتصال جامع کلی بکار می آید برای طرح درجی و منازلی

دائره اهطمی

آتشی

ا

ه

ط

م

ف

ش

ذ

بادی

ب

و

ی

ن

ص

ت

ض

آبی

ج

ز

ک

س

ق

ث

ظ

خاکی

د

ح

ل

ع

ر

خ

غ

این دائره در اتصال طبعی بکار میاید و طرح آن طرح  افلاکی است
فصل دوم

باید دانست هر حرفی که بحرف دیگر متصل شود باعتبارطبیعتی که دارند احکامی برای آنهااست که باید مستخرج آنها را بداند تا در وقت عمل سرگردان نماند و این اتصال را اتصال طبعی و عنصری گویند زیرا که حروف بیست و هشتگانه هفت حرف از آن آتشی  و هفت حرف بادی و هفت حرف آبی و هفت حرف خاکیند که دائره اهطمی بالا از آن تشکیل داده شده و آنها از ضرب چهار در چهار شانزده صورت حاصل ضرب پیدا میکند باعتبار مما ثل بودن و موافق بودن و مخالف بودن و ضد ونقیض بودن فلذا بواسطه اختلافی که دارند بعضی طالب و مطلوب و بعضی ضد و نقیض و بعضی مخالف با یکدیگرند برای مزید آگاهی جدول آینده را ترسیم نمودم.

جدول طبایع حروف با همدیگر

آتش وآتش

بادو باد

آب وآب

خاک وخاک

آتش و باد

باد و آتش

آب و خاک

خاک و آب

موافق

موافق

موافق

موافق

طالب و

مطلوب

طالب و مطلوب

طالب و مطلوب

طالب و مطلوب

آتش وخاک

خاک وآتش

باد و آب

آب و باد

آب و آتش

آتش و آب

باد وخاک

خاک و باد

مخالف

مخالف

مخالف

مخالف

ضد و

نقیض

ضد و

نقیض

ضد و

نقیض

ضد و

نقیض

/ 4 نظر / 46 بازدید
سامن

با تشکر بنده روش مستحضره گیری را در متن ندیدم

ارش

اگر ممکن است مطالبی از کتابهای دون خوان تهیه کنید

لویال

اونوقت مستحضره گیریش کو؟؟؟؟؟؟

somayeh

salam raveshe mostahzeregiry dar matn vojud nadarad_