خرافات چگونه امروزه گسترش یافت؟

یک سری دانشمندان درباره ی فرکانس ها و موج هایی که توسط افراد تولید می شوند تحقیق کردند .

اما نتایجش را در کشورهایشان به آن صورت مطرح نکردند و اگر گفته باشند مانند تبلیغ آن در ایران پاک نبوده است .

افراد گفتند که وقتی فلان شخص را درباره اش فکر کنیم امواجی را می فرستیمو به اصطلاح فرد دچار حملات توسط فرکانس ذهن انسان می شود و چشم می خورد .

در جایی دیگر گفتند فرکانس ها از پشت سر وارد و از پیشانی خارج می شوند وبدین دلیل است که برخی اتفاقات می افتد و یا افراد به بالش خود هنگام خوابعادت دارند .

با این حرف ها خیلی ها از ایمان به خدا دور شدند و به این حرف های بی معنیروی آوردند که گفتند مغز است که جهان را کنترل می کند و خیلی ها هم باورکردند .

این حرف ها نه تنها انسان را از خدا دور می کند بلکه زندگی را برایش به مرور زمان تلخ می کند و آزارش می دهد .

برخی ها حرف هایی را می زدند و بعد می گفتند کاش این حرف را نمیزدم و فلانی مرا چشم می زند .

کلمه ی علمی فرکانس تبدیل به یک کلمه ی وحشتناک و منحوس و دور کننده شد .


حقیقت چیست؟


افرادی که به اصطلاح به این حرف ها اعتقاد داشتند در کلاس ها و جاهای عمومی مطرح کردند و خیلی ها باور کردند .

حتی در چند سال اخیر این حرف ها در طنز ها هم بیان شد تا مردم به زبان طنز متوجه آن خرافات و پوچی آن بشوند .

حقیقت این است که افراد با هم همفکری دارند و وقتی کسی آن را که فرد دیگربه آن فکر می کرد بیان کند به خود می گوید که من با ذهنم مغزش را جذب کردمو یا فرکانس ذهنم به آن انتقال پیدا کرد .

این ها هیچ کدام حقیقت ندارند و بعضی ها حتی برنامه هایشان را بازگو می کنند و بدون مشکل جدی ای آن را انجام می دهند .

پس نه چشم خوردن حقیقت دارد و نه فرکانس مخرب مغز .

وقتی شخصی از کسی تعریف می کند آن شخص به آن حرف اتکا پیدا می کند مثلاشخصی به فردی می گوید درس شما فوق العاده هست و شما خیلی با هوش هستید .

فرد هم به این حرف ها اتکا می کند و از مطالعه می کاهد و پس از یک رکود می گوید فلانی مرا چشم زد .

در حالی که حتی به فکر کم خوانی هم نیست .

حقیقت کلمات قرآن است و مهم تر از آن خدا است و اگر قدرت مخرب مغز در همهی افراد بود چیز به این مهمی در قرآن نوشته می شد و مردم را از آن دور میکرد اما گفته شد پناه ببرید به خداوند .

حتی در زمان پیامبر جادوگرانی بودند که بر علیه مومنان جادو می کردند وجبرئیل از طرف خداوند در قرآن چنین جمله ای را گفت که پناه ببرید بهخداوند از شر زنان ساحره .

/ 0 نظر / 22 بازدید