ریکی چیست ؟

 

همواره در سراسر تاریخ بشریت و در سراسر دنیا شیوه های شفابخشی، مبتنی بر انتقال انرژی جهانی وجود داشته است. همان انرژی که قوت همه هستی است و جهان را شکل میدهد. از هزاران سال پیش، تبتی ها درک عمیقی از سرشت روح، انرژیو ماده داشته اند و این دانش را برای شفای بدن، هماهنگی و هدایت روحشان بسوی تجربه وحدت بکار گرفته اند. بعدها با همین دانش نیز در هند برخورد میکنیم و اشکال گوناگونی ازآنرا به فرهنگ ژاپن، چین، مصر، یونان و روم می یابیم.

ریکی ( با تلفظ ری – کی ) یک تکنیک ژاپنی است برای کاهش استرس، دستیابی به آرامش و درنتیجه شفا مورد استفاده قرار میگیرد. این روش مجددا در اوایل دهه 1900 توسط دکتر میکائو اوسویی کشف و احیا شد. ریکی با قرار دادن دستها روی موضع مورد نظر انجام میگیرد و چنین تکنیکهایی از هزاران سال پیش مورد تجربه قرار گرفته است .

واژه ریکی از دو کلمه (( ری )) و (( کی )) تشکیل شده است .

 

ری ؛ آگاهی معنوی

 

کلمه «ری» بمعنای کل است، و این پذیرفته ترین تفسیر ازین کلمه است. البته این تفسیر بسیار کلی است . نمادهای ژاپنی سطوح معنایی گوناگونی دارند . این معانی از معانی دیوی تا معانی بسیار معنوی متفاوتند ازینرو ضمن وجود این واقعیت که ری میتواند یک کل تفسیر شود که در همه جا حضور دارد ، تعریف معنادارتری برای آن هست که شایسته بررسی است .

بررسی معنای اسرار آمیز الفبای کانجی ژاپنی برای کلمه ری، درک بسیار عمیقتری از این نماد بما داده است . کلمه ری آنگونه که در ریکی بکار برده شده به معنای خرد برتر یا آگاهی معنوی است. این خردیست که از سوی خداوند یا ضمیر برتر می آید و آگاهی الهی است که همه چیز را میداند . این آگاهی الهی هر انسان را کاملا میشناسد، دلیل تمام مسائل و مشکلات را میداند و میداند چگونه تمام آنها را شفا بخشد .

 

کی – انرژی زندگی

 

کلمه «کی» مترادف چی در زبان چینی، پرانا در سانسکریت و تی یا کی بزبان هاوایی است. کلمه نیروی اودیک، اروگون، و بیوپلاسما نیز نامیده شده است. در فرهنگهای مختلف نامهای گوناگون دیگری به آن داده شده است .

کی انرژی زندگی یا نیروی حیات، یا نیروی حیات کل است،

انرژی غیر مادیی است که بتمام موجودات زنده حیات میبخشد. هر موجودی تا وقتی زنده است انرژی حیاتی دارد که در درون و اطراف آن در گردش است؛ و زمانی که میمیرد، انرژی حیات اورا ترک میکند اگر انرژی حیاتی شما کم و یا اختلالی در جریان آن وجود داشته باشد،بیشتر نسبت به بیماری آسیب پذیر هستید. وقتی انرژی حیاتی زیادست وبراحتی جریان دارد،کمتر در معرض بیماری هستید  انرژی زندگی در تمام کارهایی که انجام میدهیم نقش مهمی ایفا میکند. این انرژی به بدن حیات میبخشد ودر سطوح برتر تجلی دارد کی همچنین انرژی اصلی احساسات، افکار وزندگی معنوی ماست

چینیها به نیروی زندگی یا چی بسیار اهمیت میدهند. آنها هزاران سال است درباره آن تحقیق، و کشف کرده اند که چی انواع گوناگونی دارد. در کتاب « شاهکار طب داخلی امپراطور زرد » که حدود چهار هزار سال قدمت دارد، فهرستی هست که در آن به سی و دو نوع کی یا چی مختلف اشاره شده است .

 

انرژی زندگی تحت هدایت معنوی

 

در ریکی آگاهی الهی که ری نامیده میشود ، انرژی زندگی را که کی نامیده میشود هدایت میکند . از اینرو ریکی را میتوان انرژی زندگی تحت هدایت معنوی تعریف کرد، که تفسیر کاملی از واژه ریکی است. این برداشت به تجربه اکثر افراد از ریکی بسیار نردیک است؛

ریکی خود را با آگاهیش هدایت میکند، به هدایت درمانگر نیازی ندارد

اصول اخلاقی ریکی

 

فقط برای امروز خشمگین مباش.

فقط برای امروز نگرا ن مباش.

فقط برای امروز ، شکرگزار باش.

فقط برای امروز سخت کوش باش.

فقط برای امروز با مردم مهربان باش.

 

جسم بیرونی شما تجلی بیرونی احساس درونی شما می باشد.

اصول ریکی توسط دکتر اوسویی هنگامی تنظیم شد که او متوجه شد همراه با آموزش ریکی، آگاه سازی دانشجو از احساسات برتر در الگوهایی که فرد را سالم و سرحال نگاه می دارد، نیز اهمیت دارد.

او 5 اصل ریکی را تنظیم کرد ودر ابتدای هر یک از اصول عبارت ، فقط برای امروز، را اضافه کرد و این بدین معناست که در حال حاضر و هر روز از این اصول آگاه باشید.

تمام اساتید ریکی شیوه خودشان را در تهیه و توضیح این اصول دارند . اگر چه اصل مطلب در تمام آنها یکسان است.

 

 

فقط برای امروز خشمگین مباش.

وقتی هر یک از انتظارات ما تحقق نپذیرد،انرژی ای که باید خودش را درینتحقق پذیری انتظاراتمان،نشانمیداد،بهعصبانیت تبدیلمیشود در مورد فردی که در زندگی احساس خشمگین بودن و خارج از کنترل بودن میکند، این انرژی بصورت عصبانیت در رابطه با چیزی یا کسی ابراز میشود. چیزیکه مورد عصبانیت فرد واقع شده، ممکن است عامل عصبانیت او نباشد.

عصبانیت سرکوب شده در قسمت فوقانی پشت بدن دقیقأ در نواحی زیر شانه ها حبس میشود.

درین مواقع پیشنهادمیشود که احساسات خود را روی برگه کاغذی بنویسد و این شیوه خوبی برای رهایی احساسات محبوس شده میباشد.

در بعضی افراد فریاد زدن بهترین راه درمان است. اما این کار ممکن است در خانه قابل اجراء نباشد.

بهتر است مکانیزیم عصبانیت را بیابیم و در هر یک از موارد علتی را که سبب عصبانیت ما شده، جستجو کنیم، گاهی اوقات آگاه شدن از علت ممکن است ما را از لزوم ادامه عصبانیتمان رها کند.

 

فقط برای امروز نگران مباش.

 

نگرانی فقط به آینده بدون امنیت مربوط میشود.

نگرانی فقط در مورد چیزهایی ایجاد میشود که ممکن است اتفاق بیفتندیا ممکن نیست اتفاق بیفتند، در هر حال این نگرانی همیشه به آینده مربوط میشود.

وقتی شما در مورد اتفاقاتی که میتواند در آینده رخ دهد فکر کنید و همچنین از تصور اینکه این اتفاقات ممکن است مانعی در مسیر رشد و ترقی شما ایجاد کند، نگرانی ایجاد میشود. اگر امروز و در حال حاضر زندگی بصورت آرام و یکنواخت پیش میرود، ما از وقایع نامطلوبی که ممکنست در آینده آرامش و یکنواختی زندگی ما را برهم زنند، میترسیم.

نگرانی همچنین میتواند در مورد سلامتی افرادی باشد که به آنها وابستگی داریم.

نگرانی در شرایطی ایجاد میشود که ما تصور کنیم حوادث در زندگی ما بدون هیچ دلیلی اتفاق میافتند. ما هنوز قبول نکرده ایم که هر چیز که در زندگی ما اتفاق میافتد علت و دلیلی دارد. با پذیرش این مسأله که طرح و نقشه ماهرانه تری وجود دارد و تمام حوادث و وقایعی که در این طرح و نقشه رخ میدهد و ما تجربه می کنیم برای ما لازم و ضروریست،نگرانی ما برطرف میشود.درین زمان است که آینده را میپذیریم و در نتیجه با این پذیرش هیچگونه احساس عدم امنیت برای آینده وجود نخواهد داشت و در عوض اطمینان جایگزین آن خواهد شد.

وقتی شما خدا را عبادت میکنید، چیزیکه قبول دارید اینست که یک شعور الهی وجود دارد که مسئول خلق و مراقبت از مخلوقش می باشد. اما در همان زمان وقتی شما نگران هستید چیزی که بیان میکنید در واقع جمله است:

خدایا! اگر چه من قبول دارم که تو جهان را خلق کرده ای و از آن مراقبت میکنی، اما من در زندگی خودم به اندازه کافی بتو اطمینان ندارم. تو ممکنست گودالهایی را برای من در آینده حفر کنی که من میتوانم داخل آنها بیفتم.

آیا واقعأ فکر میکنید که خدا این کار را انجام میدهد که شما داخل آن بیفتید و او بتواند به شما بخندد؟

آیا فکر میکنید زندگی ما یک جور تنبیه است؟

اعتقاد به خدا و نگرانی همزمان با یکدیگر متناقض هستند. زندگی ما سرشار از چنین اعتقادات و الگوهای متناقض میباشد که سبب دور کردن پاکیزگی و بی آلایشی در اعمال ما میشوند. ما بایدکمی عمیقتر از حالت معمول فکر کنیم و باید از چنین اعتقادات متناقض و ساختگی آگاه باشیم.

نگرانی در شرایطی ایجاد میشود که من از کل هستی جدا باشم، من بهیچ چیز وابسته نباشم و مجبور باشم از خودم مراقبت کنم. ما همگی به یکدیگر وابستگی داریم حتی با گیاهان، خورشید، هوا و غیره. همه ما به همه این چیزها برای ادامه زندگی خود نیاز داریم. نگرانی از احساس جدا بودن از کل جهان بوجود آمده است.

 

فقط برای امروز ، شکرگزار باش.

 

در مورد بسیاری از ما این مسأله بسیار طبیعی است که مدت زمانی را صرف فکر کردن در مورد چیزهایی که نیاز داریم و هنوز بدست نیاورده ایم، بکنیم. وقتی ما این کار را انجام میدهیم در واقع سیگنالهایی رابه ضمیر ناخودآگاه خود ارسال میکنیم و تأکید میکنیم که این چیزها را نداریم. با این عمل، بر روی کمبودی در زندگی خود تأکید میکنیم.

 ضمیر ناخودآگاه ما گوش میدهد و اطاعت میکند. بنابرین کم کم رسیدن به آن چیزهایی که نیاز داریم برای ما مشکلتر میشود. بطوریکه قسمتی از انرژی شما مشتاقانه آرزومند آن چیزهاست در حالیکه قسمت دیگر انرژی شما آن چیزها را از شما دور میکند.

اگر ما بجای فکر کردن در مورد چیزهایی که نداریم، برای آن چیزهایی که داریم شکرگزار باشیم و مطمئن باشیم که در آینده چیزهایی که نیاز داریم نیز بدست خواهیم آورد، این طرز فکر بما کمک میکند که بطور عادلانه بر روی موضوع فراوانی، بجای موضوع فقدان تمرکز کنیم.

قدر شناسی یک احساس سپاسگذاری دائمی در درون شما می باشد. بعضی افراد قبل از شروع ریکی دادن کلمه سپاسگذاری را بیان میکنند البته این کلمه باید احساس شود نه اینکه بیان شود. حتی احساس این کلمه نیز نباید تحمیل شود، چون دراین صورت حقیقی نخواهد بود.

 

فقط برای امروز سخت کوش باش (صادقانه).

 

به معنای تلاش و کار برای زندگی و همینطور انجام مراقبه و تمرینات است که باید شخص در انجام هیچکدام ازین دو مورد افراط نکند. نه فقط وابستگی و انجام مدیتیشن و مراقبه و تمرینات است که از کار برای زندگی خود بازمانیم و نه افراط در کار که از معنویات در مانیم. در واقع نگه داشتن حد اعتدال در کارهایمان مهمترین نکته است.

 یا بعبارتی دیگر فقط برای امروز صادقانه کارهایم را انجام خواهم داد.

روراستی وصداقت درینجا بمعنی هیمشه حقیقت را گفتن نمیباشد صداقت درینجا بمعنی روراست بودن با ضمیر درونی خود، با صدای درونی خود و با احساسات درونی خود میباشد.

/ 0 نظر / 9 بازدید