دستورات استفاده از اسماء الهی

همانطور که که در این مقوله یاداوری شد امام صادق (ع) فرمودند همه اسماء الهی بزرگ و اعظم است و نقصان در اسماء او نیست لکن باید بعدد فرا گرفت (که اعداد آن مطابق ابجد کبیر حساب شده) و نیز در صفحه ۱۰ از آنحضرت قاعدة فرا گرفتن اسماء الهی سؤال شد و حضرت فرمودند: اسماء الهی بمنزلة دفاین و گنجینه اند و عدد بمنزلة ذراع و مساحت آن، اگر ذراع کمتر فرا نهی بدفین نرسی و اگر زیاده گیری از دفین بگذری … و چون حروف را بهم جمع کنی و اسماء را بدان عدد اعتبار نمائی در قرائت بمدعا که خواهی برسی (که در اینجا با استفاده از حروف ابتث بترتیب که هر کدام دو برابر مرتبه خوداند مثلاً عدد اسم الله باین حساب ۱۴۸ می شود زیرا که الف=۲ و لام =۴۶ و ها = ۵۴ است).

در مجموعه علم جفر تألیف عطاری می نویسد: هر که اسم خود و اسم مادرش را بحساب ابجد عددش بگیرد و اگر زیاده از نود و نه بوده باشد از آن بطرح رود و بقیه را از نود و نه نام الهی شماره کند بهر اسم که برسد آن اسم را عوت کند مثلاً با احتساب عدد اسم خود و مادر در طرح ۹۹ اسماء الهی ۴۵ باقی ماند، اسم که به شمارة ۴۵ میرسد به تعداد اسم خود بخواند، بمنزلة اسم اعظم است … برای کثرت مال من حیث لایحتسب از محربات است انشاء الله تعالی (برای مثال ما در اینجا اسم و خود و اسم مادر خود را بابجد کبیر حساب کردیم ۳۸۹ مجموع آن دو اسم شد ۳۸۹ را طرح ۹۹، ۹۹، کردیم، ۹۲ باقی ماند و عدد ۹۲ در بین ۹۹ اسماء الهی که در صفحه قبل آمد برابر با اسم الخبیر است ، که اگر اسم الخبیر را به تعداد اسم خود که ۷۴ است البته با شراطئ خواندن که از جمله مطابق قرآن مجید بایستی از غیر خدا منقطع شد «قل الله ثم ذرهم» و از روی اضطرار خوانده شود «امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء» و با حالت خوف و طمع خوانده شود «وادعوه خوفاً و طمعاً» و نیز با حالت تضرع و خفیه خوانده شود «ادعو ربکم تضرعاً و خفیه » و اصل اساسی اخلاص در خواندن است «وادعوه مخلصین له الدین» اسماء حسنای الهی خوانده شود «فلله الاسماء الحسنی فادعوه بها…» که اسم های نیکوی خداوند وسیلة برای دعاء اند و چون از ائمه اطهار علیم السلام نقل شده که فرموده‎اند: والله نحن الاسماء الحسنی یعنی بخدا قسم مائیم اسماء حسنای الهی پس بایستی خداوند را خواند و انوار این بزرگان را واسطه قرار داد «وابتغوالله الوسیله» چنانکه بزرگان دین خدا از آدم تا حاتم و از حاتم تاکنون در دعا متوسل با نوار مقدسه معصومین می شدند و می شوند و حاجات خود را طلب می کردند و می کنند.

/ 0 نظر / 24 بازدید