از آنجایی که انسان مبداء و مقصد حیاتش این جهان مادی نبوده و در دورۀ حیاتی خود می بایست جهان های متفاوت و دوره های مختلفی را طی کند که در این مسیر شرایط گوناگونی نیز وجود دارد و برخی از ملزومات مورد نیاز مربوط به آن دوره را در هنگام حضور در آن شرایط دریافت می کند مانند جسم فیزیکی که لازمۀ حضور در این جهان مادی است که به هنگام حضور مادی شرایط دریافت و حلول در آن ایجاد می گردد اما برخی نیاز ها که نمی توان آن را به صورت دوره ای و مرحله ای دریافت کرد را در همان ابتدای خلقت خداوند بزرگ و یگانۀ جهان آفرین در وجود انسان خلق کرده که بتواند در شرایط و جهان های متفاوت از آنها استفاده کند این داشته های انسان به گونه ای است که همواره همراه او بوده و بخشی از وجود انسان است و بهره برداری و استفادۀ از آنها در اختیار انسان و به دلخواه او می باشد اما مواقعی انسان به دلیل عدم نیاز و عدم استفاده از بخشی از توانایی خود آن را به یاد نمی آورد و یا اینکه با آن توانایی خوب و درست آشنا نمی شود و البته بخشی از توانمندی های انسان که با این حیات مادی در تناقض است به هنگام ورود به این جهان مادی انسان آنها را فراموش کرده و به یاد نمی آورد و البته فقط در حد فراموشی است و از او گرفته نشده و چنانچه به یاد آورده شود انسان می تواند از آن در هر شرایطی استفاده کند یکی از این قدرت ها که در همۀ جهان های روحی اصل توان حیات است قدرت عقلی است ، تفکر که شکل دهند به ساختار ارادۀ عقل است و غالب بر آنچه موجود است و خود زیر مجموعۀ عقل است که اولین و برترین خلقت حیات است و چنانچه انسان افکار آلوده را که بازدارنده و مانع تلفیق تفکر و ارادۀ عقلی است دور ریخته و آن را پاک ساخته در اختیار بگیرد . هرآیینه آن شود که او خواهد .

آیا تا به حال شده است به کسی فکر کنید که یا بلافاصله آمده و یا اینکه تماسی گرفته باشد و آیا شده در جایی فکر کرده باشید مثلاً در مسیری طولانی و دور به قصد رفتن به مقصدی متوجه شوید پول ندارید و خواسته باشید آشنایی برسد یا پولی بیابید و یا بلیط اتوبوسی و کلاً به آن گونه ای که در اندیشه داشتی بشود در این مواقع همان تلفیق تفکر و ارادۀ عقلی صورت می گیرد که عامل آن نادانسته مرتکب گردیده و می توان همین عمل را آگاهانه و دانسته انجام داد این عملی است که انسان پس از مرگ و ورود به جهان روحی با آن به حیات خود ادامه می دهد .

و در همین جهان مادی نیز بسیارند افرادی که این نیرو را شناخته و بر آن چیره شده اند و با تقویت و تمرین بصورت عادی و روان از این نیروی خود استفاده می کنند و این نیرویی است که اگر بتوان از آن استفاده کرد و بر آن مسلط شد چهار نیرو به همراه آن قابل استفاده می گردد که تسلط و غلبه بر افکار و تسلط و هدایت انرژی های درونی و غلبۀ روحی و ....... از آن جمله هستند

/ 0 نظر / 20 بازدید