# جادوی_طواف،_که_بر_اساس_نیروی_گریز_از_مرکز،_استوار