انواع اعداد حروف ابتث

ابوحامد قطب الدین محمد دینوری در تحفه الاسرار فی الاماء اصله املک الجبار از حضرت امام بحق ناطق جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام نقل می کند که : سؤال کردم از آنحضرت که می خواهم قاعده ای فرا گیرم از تو که مقدار هر اسمیاز اسماء الهی را بدان معلوم توانم کرد، آنحضرت فرمودند: بدانکه اسماء الهی بمنزلة دفاین اند و عدد بمنزله ذراع و مساحت آن، اگر ذراع کمتر فرا نهی بدفین ترینی و اگر یاده گیری از دفین بگذری و ضابطه عدد چنن است که هر یکی از حروف تهجی را چیزیست که قائم استبدان هر چیز دیگر. ذات حروفی است و چون بهم جمع کنی و اسماء را بدان عدد اعتبار نمائی در قرائت بمدعا که خواهی برسی، کیفیت اعداد بر این اسلوب است:

ا

ب

ت

ث

ج

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

۲

۴

۶

۸

۱۰

۱۲

۱۴

۱۶

۱۸

۲۰

۲۲

۲۴

۲۶

۱۸

۳۰

ط

ط

ع

غ

ف

ق

ک

ل

م

ن

و

هـ

لا

ی


۳۲

۳۴

۳۶

۳۸

۴۰

۴۲

۴۴

۴۶

۴۸

۵۰

۵۲

۵۴

۵۶

۵۸


و دیگر صاحب کتا ب جامع الدرر از عبدالله بن عباس نقل می کند که گفت : از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام خواستم که تعلیم عدد اسماء الهی و کلمات را که تلاوت نمایم، آنحضرت فرمود: بدانکه این اعداد از فخر دنات علم الهی است و کسی را بر این اطلاع نیست چونکه خواص دارد و عبدالله بن عباس گفت بحق خدا که بجهت هیچ حاجتی بدین عدد از اسماء تلاوت ننمودم الا آنکه بسرعت اجابت یافتم و این عدد را ا زنامحرمان پوشیده داشتم:

ا

ب

ت

ث

ج

ح

خ

د

ذ

ر

ز

۱

۳

۶

۱۰

۱۵

۲۱

۲۸

۳۶

۴۵

۵۵

۶۶

س

ش

ص

ض

ط

ظ

ع

غ

ف۷۸

۹۱

۱۰۵

۱۲۰

۱۳۶

۱۵۳

۱۷۱

۱۹۰

۲۱۰ق

ک

ل

م

ن

و

هـ

لا

ی۲۳۱

۲۵۳

۲۷۶

۳۰۰

۳۲۵

۳۷۸

۴۱۰

۴۳۵
دیگر عدد وضع ابتثی است که آنرا عدد الکمل خوانده اند و این موضع آدم (ع) قرار یافته:

ا

ب

ت

ث

ج

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۲

۴

۶

۸

۱۰

۱۲

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

ل

م

ن

و

ه

لا

ی


۱۴

۱۶

۱۸

۴

۸

۱۲

۱۶

۲۰

۱۴

۲۸

۳۲

۲۶

۸

۱۶


دیگر عدد ابتثی است بترتیب ابجدی آن را نظیران خوانند  در روایت آمده که : باینظران خمدالنیران و اعداد ابجدی را شمسی و ابتثی را قمری خوانند و تأثیر شمس و قمر در عالم ظاهرتر است (و این عدد را قبلاً در حکایت ابوالبرکات علوی آوردیم که اعداد ابتثی نظیر ابجدی از ۱ تا ۱۰۰۰ بود  و اینک هر دو وضع را با اعداد می آوریم:

۱

۱

۱

ب

ب

۲

ت

ج

۳

ث

د

۴

ج

هـ

۵

ح

و

۶

خ

ز

۷

د

ح

۸

ر

ی

۱۰

ز

ک

۲۰

س

ل

۳۰

ش

م

۴۰

ص

ن

۵۰

ض

س

۶۰

ط

ع

۷۰

ظ

ف

۸۰

ع

ص

۹۰

غ

ق

۱۰

ف

ر

۲۰

ق

ش

۳۰۰

ک

ت

۴۰۰

ل

ث

۵۰۰

م

ح

۶۰۰

ن

د

۷۰۰

و

ض

۸۰۰

هـ

ض

۹۰۰

ی

غ

۱۰۰۰


و اگر بنحو ترکیب در حرفی نوشته شود و حرف اول را ابجدی و حرف دوم را ابتثی بنویسیم نحوه ترکیب بدین صورت اند :

ا- بب – جت – دث – هج – وح – زخ – حد – طذ – بر – کز – لس – مش – نص – سض – عط – فظ – صع – قغ – رف – شق – تک – ثل – خم – ذن – ضو  – ظه – غی – که می توان اینرا حفظ کرد با دانستن یکی دیگر را تشخیص داد).


دیگر ابوریحان مغربی در کتاب بدایع اللوامع عکس ابتثی را تعریف کرده و آنرا اخت الاعداد نمید و قوت اعداد از مبدی تا منتهاست و منتهاء اعدا بومی دانسته می شود:

ی

هـ

و

ن

م

ل

ک

ق

ف

غ

ع

ظ

ط

ض

ص

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

ش

س

ز

ر

ذ

د

خ

ح

ج

ث

ت

ب

ا/ 0 نظر / 9 بازدید