باور برخی، به زبان آوردن نام جن شگون ندارد و ممکن است آنها را حاضر کند. بنابراین برای دلخوشی جنها
هم شده به آنها " از ما بهتران " گفته میشود. روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه از مابهتران به لباس و
صورت آدمیزاد درمی آیند . در این روزها نباید به دیدن مریض رفت، زیرا چه بسا که از ما بهتران به شکل یکی از
دوستان یا بستگان به دیدن بیمار برود و به او آسیب برساند. ازمابهتران مانند آدمیان جشن و سرور و شادمانی و
گاهی هم عزاداری به راه میاندازند. این مراسم بیشتر در گرمابههای عمومی و شب هنگام برگزار میشود.
کسی که شب تنها به حمام برود و دائم بسم الله نگوید جن به سراغ او میآید. اگر کسی در تاریکی تنها به حمام
برود و بی احتیاطی کند و در آنجا بخوابد، ناگاه متوجه میشود که دورادور او را جنییان گرفته اند، یا یکی دو جن در
گوشه و کنار حمام مشغول شستشو هستند. جنیان ابتدا با محبت نزدیک میشوند، اما اگر انسان با نگاه کردن با
پاهایشان که سم دارد ایشان را بشناسد، آن وقت به آزار او مشغول میشوند

/ 1 نظر / 26 بازدید
یک بنده خدا

خوندن این قصه شما من یاد بچگیهام انداخت ما از این چیزها زیاد می گفتیم حالا شما تو کارشناسی ارشد می گین؟!