بسط ترفعی

بسط ترفعی : این نوع بسط را هنگامی باید عمل کرد که خواسته ما برای ترقی و بیشتر شدن باشد یعنی از حالت صغیری در آمده به کبیری رسیدن. در اصطلاح از حالت سفلی به حالت علوی یا علیا رسیدن باشد.

طرز عمل: خواسته خود را بصورت جمله ای می نویسیم (در اصطلاح مدعا) آنگاه حروفش را از هم جدا می نویسیم. یعنی حروفش را از کلمات جدا کرده بترتیب دنبال هم میآوریم، در صطلاح زمام می کنیم. مثال: ارسلان – ا ر س ل ا ن به این کار می گویند زمام کردن.

حروف را یک یک تبدیل به عدد ابجد می نمائیم (یعنی عددها ده برابر می گردند) عدد بدست آمده را مجدداة به حروف تبدیل می نمائیم. یعنی اگر یک الف می باشد ده برابر شود می شود ۱۰ یعنی حروف ی به همین منوال الی آخر، در اصطلاح به این عمل می‎گویند ترفعی)

حروف جدید بدست آمده را به ترتیب به دنبال هم می نویسیم و حروف تکراری آن را حذف می کنیم (هر حرفی یکبار بیشتر نوشته نشود) در اصطلاح به این عمل تلخیص می‎گویند یعنی خالص کردن.

اگر تعداد حروف بدست آمده زوج باشد، چهارچهار (یعنی چهار حروف) به صورت کلمه می‎نویسیم و اگر فرد باشد پنج پنج (پنج حروف) بصورت کلمه می‎نویسیم، در اصطلاح می‎گویند حروف را ترکیب کردیم (ترکیب کردن عکس زمام کردن است).

اسم ملائکه عمل

وقتی حروف را طبق قانون زوج چهار چهار و یا فرد را پنج پنج ترکیب نمودیم در آخر هر اسم بدست آمده کلمه ائیل را اضافه می کنیم. اسم ملائکه این عمل بدست می آید.

طرز بدست آوردن اسم اعوان و ارواح عمل

ابتدا اسم ملائکه بدون کلمه ایل را زمام می کنم حروف غریزی‎اش را بدست می‎آوریم و به ترتیب می نویسیم. طبق قانون قبلی اگر تعداد حروف فرد بود پنج پنج ترکیب می کنیم و اگر تعداد حروف زوج بود چهار چهار ترکیب می کنیم و در آخر هر اسم بدست آمده کلمه هوشٍ می‎افزائیم اسم اعوان و ارواح عمل بدست می‎آید.

طرز بدست آوردن کلمه اسم اعظم

کلمه مدعا (جمله خواسته با اصل جمله) به اضافه حروف ترفعی آن بترتیب بصورت زمام شده می نویسم سپس حروف تکراری آن را حذف می نمائیم) یک خط (یک سطر) حروف زمام شده و خالص بدون حروف تکراری بدست می‎آید. در اصطلاح سطر اول می‎گویند. از حروف سطر اول حروف اول و چهارم و هفتم و دهم و سیزدهم و شانزدهم و نوزدهم و بیست و دوم الی آخر (یعنی از اولی شروع کرده به جدا کردن و دو در میان ادامه می‎دهید).  این حروف بدست آمده طبق قانون کل اگر فرد بود پنج پنج و اگر زوج بود چهار چهار ترکیب می‎کنیم. اسم‎هایی که بدین طریق بدست می‎آید اسم اعظم این عمل می‎نامند.

اگر اسم بدست آمده یکی از اسماء الهی باشد که همان اصل می باشد. اگر نبود از ترکیب این حروف اسم اعظم اسماء الحسنی تعالی استخراج باید کرد، برای مثال اگر بعد از جدا کردن به چند حروف مثل ا ف ط ل یا غیر رسیدیم و توانستیم به یکی از اسماء تبدیل نمائیم، نام اسم اعظم این عمل می باشد.

اگر اسم بدست آمده به اسم یکی از اسماء الله تبدیل نگردید حروف را تبدیل به عدد می‎کنیم، اسمی از اسماء که با عدد اسم ما مساوی باشد انتخاب می‎نمائیم و این اسم اعظم این عمل خواهد بود.

تعداد خواندن یا ذکر عمل :

عدد اسم اعظم به اضافه عدد اسم کسی که این عمل را برایش انجام می دهی به اضافه عدد زحل و عدد شمس و عدد قمر و عدد مریخ و عدد عطارد و عدد مشتری و عدد زهره اضافه می‎نمائیم و عدد بروج دوازده گانه – حمل، ثور، جوزا، سرطان،سنبله، اسد، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت، عدد را اضافه می‎کنیم.

عدد بدست آمده تعداد خواندن یا ذکر این عمل می باشد و باید بر این قاعده عمل گردد.

طرز بدست آمدن اسم طلسم ملائکه و اعوان و ارواح عمل

سطر اول را بطریقه زمام شده می نویسیم عمل تکسیر را انجام می دهیم.

عمل تکسیر :

یعنی اول یک حرف از آخر سطر برمی‎داریم و یادداشت می‎کنیم دوم حرف اول سطر را برمی‎داریم و دنبال حروف اول می نویسیم از آخر حرف دوم را برمی‎داریم. این کار را آنقدر تکرار می‎کنیم که حرف سطر اول بدست آید اصطلاحاً به این عمل تکسیر صدر و مؤخر گویند.

مثال: علی رضا

پس از شش سطر تکسیر شد یعنی صدر و مؤخر گردید اسم سطر اول بدست می‎آید.

ع  ل   ی   ر   ض   ا

ا   ع   ض   ل   ر   ی

ی   ا   ر   ع   ل   ض

ض   ی   ل   ا   ع   ر

ر   ض   ع   ی   ا   ل

ل   ر   ا   ض   ی   ع

ع   ل   ی   ر   ض   ر

سطر آخر که تکراری می‎باشد را خط می‎زنیم و سطر ماقبل تکراری را سطر آخر می‎نامند.

اگر (تعداد حروف سطرها که با هم مساوی می‎باشند) فرد باشد پنج پنج و اگر زوج باشد چهار چهار ترکیب می‎نمائیم، کلمات یا اسمهای بدست آمده را اعراب می‎گذاریم طبق جدول اعراب مثلّث به تعداد سطرها بعد از ذکر قبل از خواندن عزیمت می خوانیم.

به سطر اول نگاه می کنیم تا ببینیم که کدام یک از طبع ها یعنی حروف آتشی یا حروف بادی یا حروف آبی یا حروف خاکی، کدام تعداد حروفش بیشتر است در اصطلاح می گویند آن طبع غالب است بر جمله. هر طبع را به عنصرش می رسانیم اگر آتشی بود باید بسوزانیم اگر بادی بود به باد بیاویزیم و اگر آبی بود بر سنگ سفید یا به کاغذ نوشته به دریا یا رودخانه یا چاه می‎اندازیم و اگر خاکی بود در جای پاکی دفن می کنیم.

لوح یا تعویذ

حروف تکسیر را به عدد تبدیل و جمع نموده در مثلث یا مربع یا مخمّس نوشته و نامهای بدست آمده از اسم ملائکه را دور آن لوح می نویسیم و پس از خواندن عزیمت به عنصر می‎رسانیم.

عزیمت: طبق برنامه فصل قبل عزیمت استخراج و خوانده می شود. در عزیمت از اسم ملائکه و اعوان خود تکسیر، بدست آمده باید استفاده نمود.

جدول ترفی حروف

ا

ب

ج

د

هـ

و

ز

ح

ط

ی

ک

ل

م

ن

س

ع

ف

ص

ق

ر

ش

ت

ث

خ

ذ

ض

ظ

غ

تا جائی رسید دانش من                     که بدانم همی که نادانم


 

/ 0 نظر / 9 بازدید