دید محیطی

فووآ(fovea)نقطه کوچکی با تعداد زیادی گیرنده بینائی نزدیک به مراکز شبکیه است که اطلاعات بینائی به بخش متفکر و آگاه مغز انتقال میدهد ۰ اما فووآ فقط بخش کوچکی از اطلاعات بینائی را که وارد چشم میشوند دریافتمیکند ۰

پارا فوآ(para fovea) ناحیه ای است که فووآرا احاطه کرده و می تواند اطلاعات بصری بیشتری را دریافت کند۰

سلولهای پارا فووآ به بخشهای دیگر مغز که پاسخهای غریزی وواکنشی را اداره میکنند متصل است بیشتر

اطلاعات بصری که به پارافووآبرخورد می کنند در سطح نا خود آگاه قرار دارند ولی قرار نیست همیشه اینطور باشد به عنوان یک تمرین چشمان خود را بر روی یک نقطه منفرد بر روی دیوار متمرکز کنید حالا بدون اینکه به اطراف نگاه کنید اجازه دهید آگاهی هوشیاری چرخی در اطراف نقطه کانونی بینائی شما زده و از آنچه که حدود ۶ سانتی متر در سمت چپ نقطه کانونی شما وجود دارد آگاه شود ۰در مرحله بعد آگاهی هوشیار خود را از بالای نقطه کانونی دید بچرخانید ،سپس به سمت راست و سپس به سمت چپ حالا اجازه دهید آگاهی هوشیار شما به صورت آزادانه با حداکثر فاصله در همه جهات چرخ دیگری بزند در مرحله بعدی،آگاهی هوشیار خود را با یک حرکت مدور و مارپیچی در حول و حوش نقطه کانونی دید خود چرخانده ومجددا به منتهی الیه طرفین برگردید۰

سلولهای پارافووآی شما هم اکنون در حیطه کاربرد آگاهانه قرار گرفته اند ۰ نقطه سلولهای پارافووآی شما هم اکنون در حیطه کاربرد آگاهانه قرار گرفته اند ۰ نقطه دیگری در اتاق انتخاب کنید و مجددا نگاه خود را بر روی آن نقطه معین متمرکز کنید و بر روی آن نگاه دارید۰ لوازم خانه،اشیا مختلف کوچک وبزرگورنگهای مختلف را که نقطه کانونی دید شما را احاطه کرده اند را تشخیص دهید ۰ ارتباط فضائی بین اجسام توسط مغز راست بهتر درک میشود ،بنابراین چیزهائی که در سمت چپ نقطه کانونی شما قرار دارند احتمالا در ابتدا راحت تر مشاهده میشوند اما با تمرین،هر دو طرف بهتر خواهند شد۰

حالا هر دو انگشت اشاره را در مقابل خود نگه دارید ۰ در حالیکه دست راست را با یک مسیر قوسی شکل به طرف چپ حرکت میدهید دست چپ را به سمت راست ببرید۰ اجازه دهید کانون دید شما یک انگشت را تعقیب کند در همان حال با آگاهی هوشیار خود انگشت دیگر را دنبال کنید ۰ همان عمل را بر عکس انجام دهید۰

یک دسته کارت بازی تهیه کنید در حالیکه نگاه خود را بر روی نقطه ای روی دیوار متمرکز کرده اید ،هر کارت را یک به یک  در نقطه ای در حوزه دید جانبی خودنگهدارید ۰ هر یک از کارتها را تشخیص داده و آنرا به حداکثر

محدوده توانائی دید جانبی خود بکشید ۰ با مهارت یافتن در انجام این تمرینات متفاوت ،شما درنهایت متوجه میشوید که غفلت کردن از هرچیزی که در میدان بینائی شما قرار دارد مشکل است ۰

استفاده از دید محیطی

هنگامی که شما توانائی عملی بخشی از مغز را پرورش میدهید ،شبکه ارتباطی سراسر مغز نیز بهبود پیدا می کند ۰ اکثر مسیرهای عصبی مغز متشکل از میلیونها سلول عصبی در سراسرنواحی وسطوح مغز میباشند ۰ با افزودن به آن مسیرها ،دامنه و پیچیدگی اعمالی که آنها میتوانند انجام دهند نیز افزایش می یابد۰

برخی ورزشها مانند فوتبال وبسکتبال برا اجرای بهتر نیازمند دید محیطی قوی می باشند ۰ همچنین با استفاده از دید محیطی میتوان از بسیاری از تصادفات جلوگیری کرد ۰

به عنوان تمرین فقط با استفاده از دید جانبی خود یک شیئ را بردارید ،نقاشی بکشید،شطرنج بازی کنید ، شماره تلفن بگیرید و یک شمع روشن کنید۰ دید کانونی خود را در مرکز پارا گراف بالا ثابت کنید و ببینید چند حرف و کلمه را در اطراف نقطه مرکزی می توانید تشخیص دهید ۰ از کسی بخواهید یک توپ تنیس را به طرف شما پرتاب کند وشما آنرا با یک دست وفقط با استفاده از دید محیطی بگیرید ۰ با استفاده از دید محیطی به تنهائی مچاله های کاغذ را در حال حرکت به دور یک سطل زباله از فواصل مختلف و جهات متفاوت به داخل آن بیندازید۰

در هنگام قدم زدن ،به صورت آگاهانه ،هوشیاری خود را بر روی دید محیطی خود متمرکز کرده و اشیا را تشخیص دهید ۰ به خط افق نگاه کنید و هر چیزی را که در مقابل چشمان شما در محدوده ۱۸۰ درجه قرار دارد ببینید ۰ انجام پیوسته این تمرینات گفتگوی درونی شما را آرام کرده و حتی کل فرایند تفکر شما را متوقف می کند ۰ بعد از مهارت در متوقف کردن گفتگوی درونی ،شما حتی میتوانید برای مهارت یافتن در تمرینهای بسیار پیچیده نیز جلوتر روید ۰ شما حتی میتوانید برای مهارت یافتن در تمرینهای بسیار پیچیده نیز جلوتر روید ۰ انجام این تمرینات و دیگر تمرینات مشابه نه تنها به شما کمک می کنند دید محیطی خود بیشتر استفاده کنید بلکه آنها همچنین بسیاری از نواحی مغز را که قبلا مورد غفلت قرار گرفته بودند را نیز تحریک می کنند۰


/ 0 نظر / 13 بازدید