در ارتباط با اشخاص با قدرت اذکار

در کتاب رساله فی مصطلمات علم الخبر المؤکفه کمال الدین ابن حسین الاخلاطی در صفحات ۱۵ تا ۱۷ چنین آمده: باب، مثال خواستیم که خضرنبی را مسخر کنیم: اسماءاعظم حروف اسم او را گرفته تلاوت می نمائیم :


۱

یا الله


۶۶

ب

یا رحمن

۲۹۸

ج

یا رحیم

۲۵۸

د

یا مالک

۹۱

هـ

یا قدوس

۱۷۰

و

یا سلام

۱۳۱

ز

یا مؤمن

۱۳۶

ح

یا مهیمن

۱۴۵

ط

یا

عزیز

۹۴

ی

یا

جبار

۲۰۶

ک

یا متکبر

۶۶۲

ل

یا خالق

۲۳۱

م

یا بارئی

۲۱۳

ن

یا مصور

۳۳۶

س

یا

غفار

۱۲۸

ع

یا

قهار

۳۶

ف

یا وهاب

۱۴

ص

یا رزاق

۳۰۸

ق

یا فتاح

۴۸۹

ر

یا علیم

۱۵۰

ش

یا قابض

۹۰۳

ت

یا باسط

۷۲

ث

یا حافظ

۹۸۹

ح

یا

رافع

۳۵۱

ذ

یا

مفر

۱۱۵

ض

یا

مذل

۷۷۰

ظ

یا سمیع

۱۸۰

غ

یا

بصیر ۳۰۲
حروفات مبسوط خضر نبی را نوشته و عدد آنها را جمع می نمائیم می شود : ۱۷۲۷

خ ا ض ا د ر ا ن و ن ب ا ی ا = خضر نبی

۶۰۰ +۱+۸۰۰+۱+۴+۲۰۰+۱+۵۰+۶+۵۰+۶+۱+۱۰+۱=۱۷۲۷

بدین گونه تکسیر نمودیم تا زمام باز آمد و عدد مبسوطه حروفات خضر نبی را که ۱۷۲۷ بود بعدد سطور که ۶ است ضرب کردیم ۱۰۳۶۲ شد اسم اعظم او خا و ضاد و را و نون و با و یا را از روی جد.ل مذکور استخراج نموده سر شب هر شب ۱۰۳۶۲ بار تلاوت فرمائید. بدینگونه : یا رافع، یا مذل، یا علیم ، یا مصور، یا رحمن، یا جبار و پاره از استادان شنیده ام که بعدد مبسوطه حروفات صدر و مؤخر تکسیر می خواهند. این نیز خالی از صواب نیست اما طریق اول صواب و انفع و اتم است زیرا که هر فردی از افراد اعداد حروف درین مرتبه خالی نمیماند و چون خواهی که شخصی را مسخر خود گردانی اسامی حقسبحانه و تعالی را که در عدد مقابل حروف آن شخص وضع شده است اول هر یکیرا علیحده بحساب حمل قلمی شده است بخوانی بعد از آن عدد مجموع آن شخص را ملاحظه کن که چند است، بحساب حمل جمع اسامی که در برابر آن حروف وضع شده است یکبارتان عدد بخوان و مکرر این عمل نما که مراد حاصل است انشاءاله مثلاً خواهی که علی نام کسی را مسخر گردانی، قهار و خالق و جبار که برابر همین عین و لام و یاء وضع شده است هر یکیرا اول بعدد حروف بخوان بعد از آن هر اسمی الله و علی که صد و یازده است یکبار بخوان که مقصود حاصل است.

/ 0 نظر / 20 بازدید